GDPR

Godkännande om behandling av personuppgifter, biblioteken i Markaryds kommun Dataskyddsförordningen GDPR https://www.datainspektionen.se, är till för att skydda dina grundläggande rättigheter med särskild rätt till skydd av dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter omfattas av behandlingen: Namn, adressuppgifter, e-post, personnummer och telefonnummer. Skolelevers klass och skola. Lånekortsnummer och låntagar-ID knyts till dina personuppgifter. Vårdnadshavarens personuppgifter kopplas till minderåriga barn.

Syfte med behandlingen: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig. Vi behöver ditt samtycke för att låna ut media, hålla dina personuppgifter aktuella, ge tillgång till tjänster på vår hemsida samt för datorbokning. Alla besök under meröppettid registreras och sparas.

Hur samlas informationen in: Vi får uppgifter från dig när du registrerar dig som låntagare. Personuppgifter för alla elever i Markaryds kommun inhämtas automatiskt från skolans register. Uppdatering av personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas i tre år efter ditt senaste lån eller i sex månader efter avslutade studier.

Vi delar dina uppgifter med följande personuppgiftsbiträden: Axiell för biblioteksdata, MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) för talboksnedladdning, Bibliotheca för inloggning till Meröppet och uppgifter från larmbågar samt FRI för datorbokning.

Dina rättigheter. Du har rätt att när som helst kontakta oss om du vill ha de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring och begränsa behandlingen. Du kan ta tillbaka ditt samtycke och radera dina uppgifter när dina åtaganden är fullgjorda. Du måste ha återlämnat lånen och får inte ha skulder.

Utbildnings- och Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för vår verksamhet i Markaryd. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om Du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgiftsansvariga i Markaryds kommun
Markaryds Kommun, Utbildnings- och Kulturnämnden, ukn@markaryd.se Tel: 0433-720 20. Utbildnings- och Kulturnämnden, Box 74, 28 522 Markaryd

Dataskyddsombud
Varje nämnd som finns i kommunen är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom det egna verksamhetsområdet. Varje nämnd har också utsett ett dataskyddsombud som bevakar att lagstiftningen följs.

Dataskyddsombud:
Therese Jigsved
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta
0472-39 10 16
dataskydd@sydarkivera.se

Tillsynsmyndighet:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
08-657 61 00

Logga in

Språk